شرکت لوازم کودک ارابه با 4 دهه حضور اثربخش و تاثیر در رشد فکری و جسمی کودکان کشورمان، در راستای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی و منطبق بر برنامه راهبردی سه ساله خود که از سال 1400 با جذب نیروهای متخصصی در سطح مدیریت ارشد و همچنین نیروهای تولیدی و پشتیانی آغاز شده است، معیار و شاخص های نوین مدیریتی بر مبنای چالش های کنونی صنایع را در دستور کار خود قرار داده است.

محاسبه ردپای کربن در مسیر نشست تخصصی 2015 پاریش و همچنین کنفرانس تغییرات اقلیمی 2021 گلاسگو، با هدف مدیریت منابع در تولید محصولات شرکت ارابه با کمترین پیامد زیست محیطی و توسعه اقتصادی شرکت، اولین معیار برای تبیین پروژه های بهبود با رویکرد سبز در مسیر اهداف راهبردی بوده است.

در همین راستا با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد جهانی انرژی و شرکت Allplan از اتریش و جامعه مدیریت سبز اروپا، میزان محاسبه ردپای کربن برای محصول رکسانا صورت پذیرفت و بعنوان اولین تولید کننده لوازم کودک در سطح ملی موفق به دریافت نشان Carbon Footprint گردیده است تا برمبنای این محاسبه پروژه های بهبود سبز تعیین گردد.

شرکت ارابه مفتخر است با حضور جدی در بازار کودک ضمن توجه به رشد و توانمندسازی ذهنی و جسمی کودکان، طبیعت برای کودکان را نیز مورد توجه هدفمند و نظام مند خود دارد.